Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version

Ελληνικά Αγγλικά Ιταλικά Latest laws
10/12/2018
Νόμος 4582/2018 Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις
02/12/2018
Νόμος 4579/2018 Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις
29/11/2018
Νόμος 4578/2018 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις
Επίκαιρα θέματα