Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version
17/03/2012 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2013

 

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης  2013

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ

Οι δηλώσεις υποβάλλονται από 1/2/2013 έως 30/6/2013

Υποβολή δήλωσης των παρακάτω προσώπων-) Φυσικά πρόσωπα με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.
-) Φυσικά πρόσωπα με κέρδη από ατομικές εμπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία
-) Φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρία ή κοινοπραξία.
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.
-) Φυσικά πρόσωπα με από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.
-) Φυσικά πρόσωπα με που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν.
-) Φυσικά πρόσωπα με που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθώματα ακινήτων γενικά που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση,
καθώς και από πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 46,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από διατροφή που καταβάλλεται αναδρομικώς με βάση δικαστική απόφαση και
-) Φυσικά πρόσωπα με σισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο ή περισσότερων ετών και καταβάλλονται μεταγενέστερα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχετικά:

 21/09/2015 |  ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ


Επίκαιρα θέματα